Regulamin

REGULAMIN KLUBU

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z kortów tenisowych oraz klatek do squasha możliwe jest wyłącznie w godzinach otwarcia Okęcie Tennis Club (OTC).
 2. Gracze korzystając z infrastruktury klubowej oświadczają, że zapoznali się z regulaminem klubowym dostępnym do wglądu w recepcji klubu lub na stronie internetowej (www.otclub.pl) oraz w całości go akceptują.
 3. Wejście do części sportowej możliwe jest wyłącznie w dostosowanym do tego obuwiu, w kompletnym i estetycznym stroju. Obuwie przeznaczone do gry w tenisa na kortach ziemnych oraz trawiastych lub w przypadku squasha obuwie typu „non-marking”.
 4. OTC zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na kort osób posiadających nieodpowiednie obuwie bez konieczności zwrotu opłaty za kort.
 5. Do prowadzenia zajęć sportowych na terenie OTC upoważnieni są jedynie zatrudnieni w klubie trenerzy i instruktorzy. W przypadku jeżeli pracownik klubu uzna, że osoba przebywająca na terenie klubu jest instruktorem/trenerem niezatrudnionym w OTC i / lub prowadzi trening ma prawo odmówić kolejnej rezerwacji lub w ostateczności wyprosić tą osobę z terenu obiektu. Wpłacone uprzednio środki za daną rezerwację/abonament nie podlegają zwrotowi. 
 6. Na terenie kortów tenisowych oraz klatek squashowych obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków.
 7. Na terenie całego klubu OTC obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt, palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, także niskoprocentowego.
 8. OTC zastrzega sobie prawo do wyproszenia klienta przez przedstawiciela klubu, który zachowuje się niekulturalnie lub nie przestrzega zasad regulaminu bez konieczności zwrotu wpłaconych środków za dokonaną rezerwację. 
 9. Gracz jest zobowiązany do pozostawienia rzeczy w szafkach do tego przeznaczonych. Szafki należy zabezpieczyć kłódką uniemożliwiającą jej otwarcie. OTC nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu, w miejscach do tego nieprzeznaczonych; Szafki w Klubie są opróżniane i oczyszczane codziennie pomiędzy godziną 2:00-4:00. Rzeczy pozostawione w szafkach będą deponowane na terenie Klubu i mogą zostać odebrane w Klubie w terminie 3 dni od dnia zdeponowania. Po upływie tego terminu uznaje się je za porzucone zgodnie z art. 180 kodeksu cywilnego i zostaną wyrzucone, zutylizowane bądź przekazane na cele charytatywne; Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas jednostkowego treningu. Klient po skończonym treningu opuszczając Klub jest zobowiązany do zabrania ze sobą rzeczy z szafek.

 

Zasady płatności i rezerwacji

 1. Sezon klubowy trwa od 1 września do 31 sierpnia. 
 2. Obowiązujące cenniki: sezon letni od 01.05 do 30.09 oraz zimowy od 01.10 do 30.04.
 3. W podanych wyżej terminach obowiązują odpowiednie zróżnicowane cenniki dostępne w recepcji klubu oraz na stronie internetowej (www.otclub.pl).
 4. Jednostką rozliczeniową jest godzina zegarowa.
 5. Gracze zobowiązani są do regulowania płatności oraz okazania kart benefitowych (m.in. Multisport, Fitprofit itd) wraz z dokumentem poświadczającym tożsamość przed wejściem na korty.
 6. Gracze dokonujący rezerwacji zobowiązani są do podania danych kontaktowych: imię, nazwisko, email i numer telefonu.
 7. Opłaty za korzystanie z infrastruktury sportowej mogą być dokonywane w recepcji lub przelewem na konto klubu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Poza godzinami działania recepcji, w godzinach otwarcia obiektu, klub akceptuje jedynie rezerwacje przedpłacone tj. rezerwacje abonamentowe stałe oraz ruchome, a także rezerwacje dokonywane online.
 9. "Abonament stały” - wykupienie minimum jednej godziny tygodniowo w określonym stałym terminie na cały sezon klubowy i opłacenie należności z góry na co najmniej 10 godzin. 
  • Abonament stały gwarantuje rezerwację kortu na cały sezon klubowy (01.09 - 31.08) , a rezygnacja może być dokonana wyłącznie pisemnie lub drogą mailową najpóźniej na ostatniej przedpłaconej rezerwacji.
  • Brak informacji o chęci zakończenia abonamentu jest równoznaczne z chęcią jego kontynuowania i zobowiązania do opłacenia kolejnej transzy.
  • Rezerwacja pozostaje ważna do końca sezonu klubowego tj. 31.08
  • W przypadku gdy abonament stały opiewa na dwie lub więcej godziny w tygodniu kwota do zapłaty wyniesie wielokrotność 10 godzin.
  • W przypadku niewykorzystania dostępnych środków finansowych abonament zostaje zmieniony na „abonament ruchomy”, a środki finansowe na nim pozostałe są dostępne dla Użytkownika rok od czasu ich wykupienia.
  • Zniżka wynikająca z posiadania kart benefitowych uwzględniona jest w bieżącym rozliczeniu abonamentu w zależności od liczby wykonanych skanów kart, a nie przy pierwszej płatności.
 1. W przypadku odwołania lub niestawienia się na minimum 3 rezerwacjach pod rząd w danym abonamencie klub ma możliwość zmiany danego Abonamentu stałego na abonament ruchomy (przeliczając pozostałe usługi na kwotę do wykorzystania). Klub ma obowiązek poinformowania o tym użytkownika drogą mailową lub telefoniczną. Termin w którym był realizowany Abonament stały jest ponownie dostępny dla pozostałych Użytkowników.
 2. W przypadku odwołania lub niestawienia się na minimum 5 rezerwacjach w ciągu 10 kolejnych tygodni trwania Abonamentu stałego klub ma możliwość zmiany danego Abonamentu stałego na abonament ruchomy (przeliczając pozostałe usługi na kwotę do wykorzystania). Klub ma obowiązek poinformowania o tym użytkownika drogą mailową lub telefoniczną. Termin w którym był realizowany Abonament stały jest ponownie dostępny dla pozostałych Użytkowników.
 3. Nie ma możliwości zawieszenia Abonamentu stałego na dłużej niż 3 tygodnie. W takim przypadku zostaje on zmieniony na Abonament ruchomy.
 4. "Abonamentem ruchomym” określa się wykupienie z góry w jednym sezonie usługi udostępnienia kortu o minimalnej wartości: tenis w sezonie zimowym 1000zł, tenis w sezonie letnim 750zł, squash 750zł. 
 • Abonament ten obejmuje wykorzystanie podanej kwoty na udostępnienie kortu tenisowego lub squashowego wg cen abonamentowych w dowolne dni i godziny jednak nie gwarantuje stałego terminu rezerwacji.
 • Rezerwacji w ramach abonamentu ruchomego można dokonywać z maksymalnie dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 • Wykupione, a niewykorzystane fundusze po upływie roku od daty zakupu tracą ważność i nie podlegają zwrotowi.
 • Podane kwoty są kwotami minimalnymi wpłacanymi na saldo użytkownika, niezależnie od posiadanej liczby kart benefitowych (Multisport, Fitprofit, Medicover Sport). Zniżka po okazaniu karty benefitowej jest każdorazowo uwzględniana w kwocie odejmowanej z abonamentu przy każdej grze.
 1. Zapisy na abonamenty prowadzone są w pierwszej połowie sierpnia każdego roku. Dokładne daty zapisów udostępniane są rokrocznie na stronie internetowej klubu. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www otclub.pl. Posiadanie abonamentu w danym sezonie klubowym nie gwarantuje dostępności tożsamego terminu w kolejnym sezonie klubowym.
 2. Dwukrotne niestawienie się na zarezerwowaną godzinę odbiera graczowi możliwość dokonywania rezerwacji bez wcześniejszego opłacenia należności.
 3. Zakupione lekcje tenisa/squasha, abonamenty zarówno tenisowe, jak i squashowe są ważne rok od daty zakupu. Po przekroczeniu tego terminu niewykorzystane fundusze nie zostają zwrócone. W przypadku choroby lub kontuzji istnieje możliwość przekazania abonamentu/pakietu do wykorzystania osobie trzeciej. Przekazanie abonamentu nie wydłuża jego terminu ważności. O przekazaniu należy poinformować recepcję klubu drogą mailową: biuro|otclub.pl| |biuro|otclub.pl.
 4. Udostępnienie kortów lub lekcje tenisa/squasha odbywające się w ramach abonamentu stałego lub pakietu trenerskiego, która została wykonana po wyczerpaniu środków pozostałych na saldzie użytkownika pozostaje do opłacenia według stawek usług jednorazowych, nie pakietowych. 
 5. Bezkosztowo rezygnacje z rezerwacji przyjmowane są na 24h przed zaplanowaną grą. W ramach rezerwacji abonamentowej przy dotrzymaniu tego terminu przez Klienta, Klub zobowiązuje się do przeniesienia płatności na kolejne rezerwacje lub zmianę terminu, ale bez możliwości zwrotu wpłaconych środków. Nie dotyczy to rezerwacji dokonanych poprzez system rezerwacji internetowej.
 6. Rezygnacja w krótszym terminie niż 24h przed grą lub niepojawienie się na rezerwacji zobowiązuje gracza do opłacenia jej według cennika klubowego po pełnej stawce. 
 7. Odwołać lekcję tenisa/squasha lub rezerwację kortu (zarówno jednorazową jak i abonamentową) można wyłącznie drogą mailową na adres biuro|otclub.pl| |biuro|otclub.pl
 8. Gracze posiadający zaległe, nieuregulowane należności za usługi wykupione w klubie do momentu ich uregulowania nie mogą korzystać z infrastruktury i usług oferowanych przez klub.

 

Akademia Tenisa OTC

 1. Zasady działania Akademii Tenisa OTC reguluje oddzielny regulamin „Regulamin Akademii Tenisa OTC” dostępny w recepcji klubu.
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Akademii Tenisa OTC.
 3. Klub nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu.
 4. Uczestnicy niepełnoletni przybywają i odchodzą z zajęć pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.

 

Karty benefitowe

 1. Klub honoruje karty zniżkowe: Multisport Plus, Multisport Classic, Multisport Active, Multisport Senior, Fitprofit, Medicover Sport.
 2. W przypadku nieregulaminowego odwołania rezerwacji, nieobecności, braku w/w kart lub niezeskanowania ich przed grą użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty /wymaganej dopłaty według regularnego cennika nieuwzględniającego zniżki. 
 3. Klub nie ma obowiązku weryfikowania czy klient ma zamiar wykorzystać przy danej rezerwacji posiadane karty zniżkowe/benefitowe. Okazanie ich zgodnie z regulaminem leży w gestii klienta.
 4. Uzyskanie zniżki wymaga spełnienia warunków określonych przez poszczególnych wystawców kart i nie jest zależne od Klubu m.in. okazania dowodu osobistego posiadacza karty i weryfikacja karty PRZED grą.

 

Rezerwacje internetowe

 1. Rezerwacji internetowych na korty zarówno tenisowe, jak i squashowe można dokonywać z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Klient ma możliwość samodzielnego odwołania rezerwacji dokonanej online na 24h przed terminem gry wyłącznie poprzez otrzymany link znajdujący się w potwierdzeniu rezerwacji.
 3. Rezerwacje wykonane w krótszym czasie niż 24h przed planowaną rezerwacją nie podlegają zwrotowi lub bezpłatnej anulacji.
 4. Pracownicy recepcji klubu nie mają możliwości anulacji bądź modyfikacji rezerwacji online po tym terminie.
 5. W przypadku odwołania zgodnie z punktem 2  Użytkownik otrzymuje na podanego przy rezerwacji maila voucher elektroniczny o wartości wpłaconej kwoty do wykorzystania na kolejną rezerwację online. 
 6. Poprzez rezerwacje online jest możliwy wyłącznie zakup usługi: udostępnienie kortu. 
 7. Przy rezerwacji z kartami Multisport/Fitprofit/Medicover Sport (kod: 15multi / 30multi) konieczne jest zeskanowanie posiadanych kart w recepcji przed grą.
 8. Klub nie ma obowiązku weryfikowania czy klient ma zamiar wykorzystać przy danej rezerwacji posiadane karty zniżkowe/benefitowe. Okazanie ich do zeskanowania PRZED GRĄ leży w gestii klienta.
 9. W przypadku nieobecności, braku karty Multisport/Fitprofit/MedicoverSport lub niezeskanowaniu jej przed grą użytkownik zobowiązany jest do dopłaty odpowiednio 15zł lub 30zł za daną rezerwację.
 10. Kody zniżkowe: 15multi oraz 30multi są aktywne dla użytkowników:  squash - nieprzerwanie /  tenis - nieprzerwanie
 11. Rezerwacja opłacona w sposób zdalny (np. internet) zgodnie z Art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta nie podlega prawu do odstąpienia od umowy zawartej w sposób zdalny.

 

Voucher

 1. Na usługi sprzedawane przez Okęcie Tennis Club Marzena Pryzmont (tj. udostępnienie kortów tenisowych oraz squashowych, lekcje tenisa, zakup sprzętu sportowego oraz karnet do Akademii Tenisa OTC dla dzieci lub dorosłych) można zakupić voucher prezentowy.
 2. Informację o zapotrzebowaniu należy przekazać najpóźniej 24h przed planowanym odbiorem vouchera z recepcji klubu w godzinach pracy biura.
 3. Cena usług zakupionych jako voucher prezentowy jest identyczna jak w cenniku.
 4. Każdy voucher ma określony termin ważności i wyłącznie w tym wyznaczonym terminie jest możliwość zrealizowania zakupionych usług.
 5. Data ważności wpisana na voucherze jest ostatecznym terminem realizacji całkowitej usługi, a nie terminem dostarczenia vouchera do recepcji klubu.

 

Postanowienia końcowe

 1. Okęcie Tennis Club nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie obiektu oraz za rzeczy pozostawione bez opieki.
 2. Gracze korzystają z infrastruktury na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. Okęcie Tennis Club nie odpowiada za urazy i kontuzje powstałe wskutek złego korzystania z kortów oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 4. W przypadku uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Gracz jest zobowiązany do zapłaty 30% ceny detalicznej danego sprzętu.
 5. Wypożyczyć sprzęt tenisowy lub squashowy (rakiety lub piłki) i korzystać z niego na terenie OTC może wyłącznie gracz posiadający rezerwację kortu na dany termin. Po zakończeniu gry jest zobowiązany do zwrotu sprzętu do recepcji klubu. Nie ma możliwości wypożyczenia sprzętu w celu przetestowania go lub użytkowania na innym obiekcie. 
 6. Okęcie Tennis Club zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortów z powodu rozgrywanych turniejów, imprez sportowych lub konserwacji obiektu. Klienci zostaną poinformowani o tym z wyprzedzeniem telefonicznie, drogą mailową.
 7. Każdy gość klubu wypełniając formularz na stronie internetowej, ankietę lub podając swoje dane w recepcji klubu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez firmę Okęcie Tennis Club Marzena Pryzmont, ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). Każdy gość ma dostęp do swoich danych oraz możliwość ich zmiany lub też wykreślenie z bazy kontaktów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Wszelkie skargi, uwagi oraz wnioski prosimy zgłaszać obsłudze obiektu, w recepcji lub drogą mailową na adres biuro|otclub.pl| |biuro|otclub.pl.
 9. Okęcie Tennis Club zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

 

SEZON ZIMOWY:

- W sezonie zimowym klub zobowiązuje się do utrzymania temperatury na kortach nie mniejszej niż dwanaście stopni Celsjusza (wskazywanej przez termostaty).
- Temperaturą minimalną na kortach tenisowych gwarantowaną w sezonie zimowym przy temperaturze na zewnątrz poniżej minus dziesięć stopni jest dziesięć stopni Celsjusza.
- W przypadku, gdy termostaty wskazują wyższe lub równe temperatury na obiekcie niż wskazane powyżej klub nie ma obowiązku dodatkowego ogrzewania kortów na życzenie użytkownika obiektu.
- W przypadku, gdy termostaty wskazują niższe wartości niż wskazane powyżej użytkownik ma prawo przed rozpoczęciem rezerwacji zrezygnować z korzystania z obiektu w danym terminie bez konieczności opłaty za rezerwację. W przypadku rezerwacji przedpłaconych kwota zostanie zwrócona na voucher, do wykorzystania na tożsamą usługę w przeciągu roku od daty zwrotu. 

Sezon zimowy:

- W sezonie zimowym klub zobowiązuje się do utrzymania temperatury na kortach nie mniejszej niż dwanaście stopni Celsjusza (wskazywanej przez termostaty).
- Temperaturą minimalną na kortach tenisowych gwarantowaną w sezonie zimowym przy temperaturze na zewnątrz poniżej minus dziesięć stopni jest dziesięć stopni Celsjusza.
- W przypadku, gdy termostaty wskazują wyższe lub równe temperatury na obiekcie niż wskazane powyżej klub nie ma obowiązku dodatkowego ogrzewania kortów na życzenie użytkownika obiektu.
- W przypadku, gdy termostaty wskazują niższe wartości niż wskazane powyżej użytkownik ma prawo przed rozpoczęciem rezerwacji zrezygnować z korzystania obiektu w danym terminie bez konieczności opłaty za rezerwację. W przypadku rezerwacji przedpłaconych kwota zostanie zwrócona na voucher, do wykorzystania na tożsamą usługę w przeciągu roku od daty zwrotu.