Regulamin

REGULAMIN KLUBU

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z kortów tenisowych oraz klatek do squasha możliwe jest wyłącznie w godzinach otwarcia Okęcie Tennis Club (OTC).
 2. Gracze korzystając z infrastruktury klubowej oświadczają, że zapoznali się z regulaminem klubowym dostępnym do wglądu w recepcji klubu lub na stronie internetowej (www.otclub.pl)
 3. Wejście do części sportowej możliwe jest wyłącznie w dostosowanym do tego obuwiu, w kompletnym i estetycznym stroju. Obuwie przeznaczone do gry w tenisa na kortach ziemnych oraz trawiastych lub w przypadku squasha obuwie typu „non-marking”.
 4. OTC zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na kort osób posiadających nieodpowiednie obuwie bez konieczności zwrotu opłaty za kort.
 5. Do prowadzenia zajęć sportowych na terenie OTC upoważnieni są jedynie zatrudnieni w klubie trenerzy i instruktorzy. W przypadku jeżeli pracownik klubu uzna, że osoba przebywająca na terenie klubu jest instruktorem/trenerem niezatrudnionym w OTC i / lub prowadzi trening ma prawo odmówić kolejnej rezerwacji lub w ostateczności wyprosić tą osobę z terenu obiektu. Wpłacone uprzednio środki za daną rezerwację/abonament nie podlegają zwrotowi. 
 6. Na terenie kortów tenisowych oraz klatek squashowych obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków.
 7. Na terenie całego klubu OTC obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt, palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, także niskoprocentowego.
 8. OTC zastrzega sobie prawo do wyproszenia klienta przez przedstawiciela klubu, który zachowuje się niekulturalnie lub nie przestrzega zasad regulaminu bez konieczności zwrotu wpłaconych środków za dokonaną rezerwację. 
 9. Opłata za zgubiony lub zniszczony kluczyk do szafki wynosi 50zł płatne na miejscu po zakończeniu gry.

 

Zasady płatności i rezerwacji

 1. Sezon klubowy trwa od 1 września do 31 sierpnia. 
 2. Obowiązujące cenniki: sezon letni od 01.05 do 30.09 oraz zimowy od 01.10 do 30.04.
 3. W podanych wyżej terminach obowiązują odpowiednie zróżnicowane cenniki dostępne w recepcji klubu oraz na stronie internetowej (www.otclub.pl).
 4. Jednostką rozliczeniową jest godzina zegarowa.
 5. Gracze zobowiązani są do regulowania płatności oraz okazania kart (m.in. Multisport, Fitprofit itd) wraz z dokumentem poświadczającym tożsamość przed wejściem na korty.
 6. Gracze dokonujący rezerwacji zobowiązani są do podania danych kontaktowych: imię, nazwisko, email i numer telefonu.
 7. Opłaty za korzystanie z infrastruktury sportowej mogą być dokonywane w recepcji lub przelewem na konto klubu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. "Abonament stały” - wykupienie minimum jednej godziny tygodniowo w określonym stałym terminie na cały sezon klubowy i opłacenie należności z góry na co najmniej 10 godzin. 
  • W przypadku gdy abonament stały opiewa na 2 godziny w tygodniu opłata wynosi 20 godzin. 
  • Wykupione, a niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny sezon. Po przeliczeniu pozostałych na koniec sezonu środków abonament zostaje zmieniony na „abonament ruchomy”, a środki finansowe na nim pozostałe są dostępne dla Użytkownika rok od czasu ich wykupienia.
  • Abonament stały gwarantuje rezerwację kortu na cały sezon klubowy, a rezygnacja może być dokonana wyłącznie pisemnie lub drogą mailową.
 1. W przypadku odwołania lub niestawienia się na minimum 3 rezerwacjach pod rząd w danym abonamencie klub ma możliwość zmiany danego Abonamentu stałego na abonament ruchomy (przeliczając pozostałe usługi na kwotę do wykorzystania). Klub ma obowiązek poinformowania o tym użytkownika drogą mailową lub telefoniczną. Termin w którym był realizowany Abonament stały jest ponownie dostępny dla pozostałych Użytkowników.
 2. W przypadku odwołania lub niestawienia się na minimum 5 rezerwacjach w ciągu 10 kolejnych tygodni trwania Abonamentu stałego klub ma możliwość zmiany danego Abonamentu stałego na abonament ruchomy (przeliczając pozostałe usługi na kwotę do wykorzystania). Klub ma obowiązek poinformowania o tym użytkownika drogą mailową lub telefoniczną. Termin w którym był realizowany Abonament stały jest ponownie dostępny dla pozostałych Użytkowników.
 3. Nie ma możliwości zawieszenia Abonamentu stałego na dłużej niż 3 tygodnie. W takim przypadku zostaje on zmieniony na Abonament ruchomy.
 4. "Abonamentem ruchomym” określa się wykupienie w jednym sezonie pakietu godzin obejmującego co najmniej 10 godzin udostępnienia kortu w dowolnym przedziale czasowym (min.  tenis - 400zł / squash 250zł). Abonament ten obejmuje wykorzystanie podanej kwoty na udostępnienie kortu tenisowego lub squashowego wg cen abonamentowych w dowolne dni i godziny jednak nie gwarantuje stałego terminu rezerwacji. Wykupione, a niewykorzystane fundusze po upływie roku od daty zakupu tracą ważność i nie podlegają zwrotowi.
 5. Zapisy na abonamenty prowadzone są w dniach 01-15 sierpnia każdego roku. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres: biuro@otclub.pl. Posiadanie abonamentu w danym sezonie klubowym nie gwarantuje dostępności tożsamego terminu w kolejnym sezonie klubowym.
 6. Dwukrotne niestawienie się na zarezerwowaną godzinę odbiera graczowi możliwość dokonywania rezerwacji bez wcześniejszego opłacenia należności.
 7. Zakupione pakiety trenerskie, abonamenty zarówno tenisowe, jak i squashowe są ważne rok od daty zakupu. Po przekroczeniu tego terminu niewykorzystane fundusze nie zostają zwrócone. W przypadku choroby lub kontuzji istnieje możliwość przekazania abonamentu/pakietu do wykorzystania osobie trzeciej. Przekazanie abonamentu nie wydłuża jego terminu ważności. O przekazaniu należy poinformować recepcję klubu drogą mailową: biuro|otclub.pl| |biuro|otclub.pl.
 8. Rezygnacje z rezerwacji przyjmowane są na 24h przed zaplanowaną grą. Przy dotrzymaniu tego terminu przez Klienta Klub zobowiązuje się do przeniesienia płatności na kolejne rezerwacje lub zmianę terminu, ale bez możliwości zwrotu wpłaconych środków. Nie dotyczy to rezerwacji dokonanych poprzez system rezerwacji internetowej.
 9. Rezygnacja w krótszym terminie niż 24h przed grą lub niepojawienie się na rezerwacji zobowiązuje gracza do opłacenia jej według cennika klubowego po pełnej stawce. 
 10. Odwołać trening z trenerem lub rezerwację kortu (zarówno jednorazową jak i abonamentową) można wyłącznie drogą mailową na adres biuro|otclub.pl| |biuro|otclub.pl
 11. Gracze posiadający zaległe, nieuregulowane należności za usługi wykupione w klubie do momentu ich uregulowania nie mogą korzystać z infrastruktury i usług oferowanych przez klub.

 

Akademia Tenisa OTC

 1. Zasady działania Akademii Tenisa OTC reguluje oddzielny regulamin „Regulamin Akademii Tenisa OTC” dostępny w recepcji klubu.
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Akademii Tenisa OTC.
 3. Klub nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu.
 4. Uczestnicy niepełnoletni przybywają i odchodzą z zajęć pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.

 

 

Karty sportowe

 1. Klub honoruje karty zniżkowe: Multisport Plus, Multisport Classic, Multisport Active, Multisport Senior, Fitprofit, OK System.
 2. W przypadku nieregulaminowego odwołania rezerwacji, nieobecności, braku w/w kart lub niezeskanowania jej przed grą użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty /wymaganej dopłaty według regularnego cennika nieuwzględniającego zniżki. Dotyczy to zarówno rezerwacji jednorazowej, jak i abonamentowej.
 3. Klub nie ma obowiązku weryfikowania czy klient ma zamiar wykorzystać przy danej rezerwacji posiadane karty zniżkowe/sportowe. Okazanie ich zgodnie z regulaminem leży w gestii klienta.
 4. Uzyskanie zniżki wymaga spełnienia warunków określonych przez poszczególnych wystawców kart i nie jest zależne od Klubu m.in. okazania dowodu osobistego posiadacza karty i weryfikacja karty PRZED grą.

 

Rezerwacje internetowe

 1. Rezerwacji internetowych na korty zarówno tenisowe, jak i squashowe można dokonywać z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Nie ma możliwości anulowania, ani przełożenia terminu rezerwacji czy zwrotu wpłaconych pieniędzy za rezerwacje internetowe.
 3. Nie ma możliwości rezerwacji innych usług niż udostępnienie kortu.
 4. Przy rezerwacji z kartami Multisport/Fitprofit/OkSystem (kod 15Multi / 30Multi) konieczne jest zeskanowanie posiadanych kart w recepcji przed grą.
 5. Klub nie ma obowiązku weryfikowania czy klient ma zamiar wykorzystać przy danej rezerwacji posiadane karty zniżkowe/sportowe. Okazanie ich zgodnie z regulaminem leży w gestii klienta.
 6. W przypadku nieobecności, braku karty Multisport/Fitprofit/OkSystem lub nie zeskanowania jej przed grą użytkownik zobowiązany jest do dopłaty odpowiednio 15zł lub 30zł za daną rezerwację.
 7. Kody zniżkowe: 15Multi oraz 30Multi są aktywne dla użytkowników:  squash - nieprzerwanie /  tenis - nieprzerwanie
 8. Rezerwacja opłacona w sposób zdalny (np. internet) zgodnie z Art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta nie podlega prawu do odstąpienia od umowy zawartej w sposób zdalny.

 

Voucher

 1. Na usługi sprzedawane przez Okęcie Tennis Club Marzena Pryzmont (tj. udostępnienie kortów tenisowych oraz squashowych, usługę trenerską tenis, zakup sprzętu sportowego oraz karnet do Akademii Tenisa OTC dla dzieci lub dorosłych) można zakupić voucher prezentowy.
 2. Informację o zapotrzebowaniu należy przekazać najpóźniej 24h przed planowanym odbiorem vouchera z recepcji klubu.
 3. Cena usług zakupionych jako voucher prezentowy jest identyczna jak w cenniku.
 4. Każdy voucher ma określony termin ważności i wyłącznie w tym wyznaczonym terminie jest możliwość zrealizowania zakupionych usług.
 5. Data ważności wpisana na voucherze jest ostatecznym terminem realizacji całkowitej usługi, a nie terminem dostarczenia vouchera do recepcji klubu celem założenia abonamentu.

 

Postanowienia końcowe

 1. Okęcie Tennis Club nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie obiektu oraz za rzeczy pozostawione bez opieki.
 2. Gracze korzystają z infrastruktury na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. Okęcie Tennis Club nie odpowiada za urazy i kontuzje powstałe wskutek złego korzystania z kortów oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 4. W przypadku uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Gracz jest zobowiązany do zapłaty 30% ceny detalicznej danego sprzętu.
 5. Okęcie Tennis Club zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortów z powodu rozgrywanych turniejów, imprez sportowych lub konserwacji obiektu. Klienci zostaną poinformowani o tym z wyprzedzeniem telefonicznie, drogą mailową lub poprzez informację na tablicy klubowej.
 6. Każdy gość klubu wypełniając formularz na stronie internetowej, ankietę lub podając swoje dane w recepcji klubu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez firmę Okęcie Tennis Club Marzena Pryzmont, ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). Każdy gość ma dostęp do swoich danych oraz możliwość ich zmiany lub też wykreślenie z bazy kontaktów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Wszelkie skargi, uwagi oraz wnioski prosimy zgłaszać obsłudze obiektu, w recepcji lub drogą mailową na adres biuro|otclub.pl| |biuro|otclub.pl.
 8. Okęcie Tennis Club zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

Procedury COVID-19

PROCEDURY COVID-19

Procedury postępowania i zasady treningu w czasie trwania pandemii Covid-19

 

 • zalecana jest rezerwacja kortów online lub telefonicznie, prosimy o nie przebywanie w obiekcie poza godzinami treningów 
 • zalecane jest dokonywanie płatności kartami płatniczymi, poprzez PayPal lub przelewem
 • po przyjściu do obiektu wymagana jest weryfikacja osób wchodzących, osoby zainteresowane usługami sugerujemy aby zasięgały informacji telefonicznie lub mailowo.
 • w recepcji może przebywać wyłącznie 1 osoba, na każdym korcie obowiązuje limit 4 osób ( plus trener oraz obsługa kortu). Możliwość wejścia do obiektu mają wyłącznie osoby posiadające rezerwację usługi, bez osób towarzyszących nie biorących udziału w grze.
 • rekomendowane jest przyjście na kort w stroju sportowym
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, instrukcja dezynfekcji oraz mycia rąk dostępna jest przy każdym urządzeniu 
 • zajęcia trwają 55 min, 5 min będzie wykorzystane na dezynfekcję ławek, tub itp.
 • każdy trener danego dnia przypisany jest do prowadzenia zajęć na konkretnym korcie, nie ma możliwości zmiany nawierzchni lub wyboru preferowanego innego kortu
 • prosimy o punktualne przychodzenie na treningi, nie wchodzenie na kort przed rozpoczęciem treningu i opłatę usługi przed rozpoczęciem gry.  
 • zostały ustalone rozbieżne drogi wejścia i wyjścia na korty prosimy o przestrzeganie oznakowania. 
 • tuby do zbierania piłek są dezynfekowane co godzinę przez trenerów lub obsługę obiektu
 • ławki na korcie zostaną ustawione w bezpiecznej odległości od siebie. Prosimy o  ich nieprzestawianie.
 • obowiązuje zasłanianie twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta) do momentu dotarcia na kort docelowy, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry PRZED opuszczeniem kortu należy ponownie nałożyć maseczkę
 • rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk środkami do dezynfekcji dostępnymi na każdym korcie (np.: co 15 min.) - obowiązkowe przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry 
 • konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową 
 • po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (prosimy o niegromadzenie się) 
 • sugerowana gra bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie kortu) 
 • zbieranie piłek tylko przy pomocy tub lub przy użyciu rękawiczek ochronnych

 

Zajęcia grupowe w klubie (grupy dziecięce):

 • zajęcia dla max 6-osobowych grup dziecięcych, na korcie może brać udział w treningu maksymalnie szóstka dzieci plus jeden trener 
 • zalecane zasłanianie twarzy (maseczki zakrywające nos i usta) w trakcie zajęć
 • piłki można zbierać wyłącznie tubą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
 • do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie. 

 

Zajęcia grupowe w klubie (grupy dorośli):

 • na korcie może brać udział w treningu maksymalnie cztery osoby plus jeden trener (wewnętrzna regulacja OTC)
 • nie ma obowiązku zasłaniania twarzy w trakcie zajęć
 • piłki można zbierać wyłącznie tubą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
 • do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie osób towarzyszących – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie

 

Uprzejmie prosimy o wdrożenie wzajemnej kontroli wśród uczestników zajęć na obiekcie, służącej zachowaniu wymienionych wyżej procedur. Prosimy o logikę w postępowaniu i bezdyskusyjną akceptację wytycznych pracowników obiektów.